Tagged: kuljetusvakuutus

Yhteinen haveri

Suezin kanavan tukkineen Ever Given laivan yhteydessä on puhuttu yhteisestä haverista.

Yhteinen haveri on Kansainvälisen Merioikeusyhdistyksen (CMI) hyväksymä säännöstö, jonka tarkoituksena on jakaa merikuljetusten riskiä laivan omistajan sekä rahdin omistajien välillä.

Yhteishaverisääntö pätee ainoastaan merikuljetuksissa.

Yhteinen haveri on kysymyksessä silloin, kun tarkoitukselliseti ja kohtuutta noudattaen tehdään poikkeuksellinen uhraus tai kustannus aluksen ja rahdin pelastamiseksi sitä yhteisesti uhkaavalta vaaralta. Yhteinen haveri on määritelty York-Antwerpen säännöissä ja Suomessa siihen viitataan Merilaissa (15.7.1994/674).

Yhteisen haverin edellytys on, että on olemassa todellinen vaara kokonaistappioon tai huomattavien vaurioiden todennäköisyys. Yhteisessä haverissa sekä laiva että lasti osallistuvat pelastuskustannuksiin, koska vaara on ollut molemmille yhteinen.

Yhteisen haverin toimia ovat esim. lastin tai sen osan mereen heittäminen, hätäsatamaan meneminen, tarkoituksellinen rantaan ajo uppoamisen estämiseksi, koneilla rasittaminen vaarallisessa asemassa olevan aluksen karilta irrottamiseksi.

Yhteisen haverin kustannuksiin lasketaan mm. aluksen pelastamisen ja hätsatamaan menemisen kustannukset.

Korvausvastuuseen joutuvat sekä laiva että lasti. Vahingon määrä jaetaan matkan päättymisen jälkeen jäljellä olevien nettoarvojen suhteessa. Myös vahingoittumaton lasti joutuu osallistumaan kustannuksiin.

Laivaisännällä on oikeus pidättää tavara, joka vastaa haverimaksua. Kuljetettavaa tavaraa ei siis luovuteta ennen yhteishaverikustannusten maksamista.

Yhteisen haverin kustannusten riskit voidaan kattaa kuljetusvakuutuksella, jolloin vakuutusyhtiö korvaa kustannukset ja kuljetettava tavara luovutetaan vastaanottajalle viipymättä.

Lähteet: 

Ek, Kosola, et. al., Kuljetusten vakuuttaminen, Finva 2004

Rantala, Kivisaari, Vakuutusoppi, Finva 2016

Juutilainen A, Meripelastuksen päätöksenteon määrittely ajelehtivan aluksen tapauksessa, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 2010

http://www.kuehne-nagel.com

http://www.finlex.fi

Ennakoiva vahingontorjunta tavarankujeltuksissa

1. Kuljetusreitin valinta

Reitin valinnassa on otetttava huomioon kuljetettavan tavaran laatu ja vahinkoherkkyys.

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa on hyvinkin tarkat viranomaismääräykset, joita on noudatettava.

Määränpäähän on usein mahdollista päästä useita eri reittejä. Parhaan vaihtoehdon valinta vaatii harkintaa.

Maantieteelliset olosuhteet asettavat omia rajoituksiaan ja riskejä tavarankuljetukselle. Kuljetettavan tavaran koko asettaa vaatimuksia kuljetusreitin valinnalle:

Vuoristot, sillat ja vesistöjen ylitykset on selvitettävä etukäteen

Vuodenajoilla on vaikutuksensa reitin valintaan

Myrskyalttius, merien jäätyminen tai loma-ajan ruuhkat Keski-Euroopassa ovat tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon.

Jotkut rajanylityspaikat, satamat ja sisämaan terminaalit voivat olla riskialttiimpia kuin toiset.

Kuljetusketjun osapuolten on seurattava liikenteen ruuhkautumista, laitteiden kapasiteettia ja esimerkiksi raskaan liikenteen rajoittamista eri viikonpäivnä tai kellonaikoina.

2. Kuljetustapa

Kuljetustapaa valittaessa on otettava huomioon ainakin tavaran määrä, kiirellisyys, arvo tai vahinkoalttius sekä vastaanottopisteen mahdolliset erikoismääräykset.

Tutut ja vakiintuneet rahdinkuljettajat eivät yleensä aiheuta ongelmia. Riski kasvaa erityisesti silloin, kun joudutaan järjestelemään kertaluonteisia kuljetuksia kaukomaille.

Kuljetusrikollisuus on voimakkaassa kasvussa ja epärehellinen rahdinkuljettaja voi aiheuttaa mittavia vahinkoja.

3. Tuote ja pakkaus

Tuote ja sen pakkaus on suunniteltava siten, että ne kestävät kuljetusketjun aikana esiintyvät rasitukset.

Sama pakkaus ei useinkaan sovi eri kuljetusmuodoille. Kuljetuksen aikana ilmasto-olosuhteet voivat vaihdella huomattavasti. Tällöin on ryhdyttävä toimenpiteisiin mm. ruostumisen estämiseksi ja kosteustasapainon ylläpitämiseksi.

Elintarvikkeet ja muut herkät tuotteet pitää suojatavieraita hajuja ja makuja vastaa.

4. Pakkausten merkinnät

Pakkausmerkinnät vaikuttavat siihen, miten niitä käsitellään. Käsittelymerkeille on olemassa kansainvälinen standardi.

Osoitetietojen on oltava selkeästi merkittyjä, jotta lasti löytää oikeaan osoitteeseen.

Vaarallisten aineiden merkinnät ovat hyvin yksilöityjä.

Lähettäjän on noudatettava hyvin tarkasti viranomaisten määräyksiä.

Lähde: Juvonen, et. al., Yrityksen Riskienhallinta, Suomen Vakuutusalan Koulutus ja Kustannus, 2005