Tagged: Yrittäjä

Aloittavan yrittäjän YEL maksu nousee

Turun Sanomat, 8.11.2012:

Yritystoiminnan aloittavat yrittäjät maksavat jatkossa 78 prosenttia normaalista työeläkevakuutusmaksusta yrittäjätoiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Nykyinen prosenttimäärä on 75.

Käytännössä tämä tarkoittaa keskimäärin 130 euron vuosittaista korotusta aloittavien yrittäjien työeläkevakuutusmaksuun.

Muutos vähentää yrittäjien eläkelakiin liittyviä valtion kustannuksia. Valtio rahoittaa yrittäjäeläkkeet siltä osin kuin vakuutusmaksut eivät riitä eläkkeiden kustannuksiin. Vuonna 2013 säästövaikutus on 1,3 miljoonaa euroa. Voimaantulon jälkeen vaikutus kasvaa. Muutos on täysimääräisesti voimassa vuonna 2017, jolloin valtion säästöt ovat 5,6 miljoonaa euroa.

Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 8. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 16. marraskuuta. Laki tulee voimaan 1.1.2013, ja se koskee niitä yrittäjiä, jotka aloittavat yrittäjätoiminnan lain voimaantulon jälkeen.

Nyt kiireesti kaikki yli 30% mutta alle 50% yrityksestään omistavat osayrittäjät, jotka eivät vielä ole siirtyneet TyEL:stä YEL:iin, vaihtamaan vakuutusta. Saat aloittavan yrittäjän alennuksen, jos et ole sitä aikaisemmin käyttänyt loppuun. Alennuksen saa siis vain kerran yrittäjätoiminnan aikana, riippumatta yritysten määrästä.

Yrityksen hallintoelinten vastuu

Suomessa hallintoneuvostolla, hallituksella ja toimitusjohtajalla on osakeyhtiölaissa säädetty vastuu aiheuttamistaan varallisuusvahingoista.

On tärkeää huomata, että vastuu ei ulotu yhtiöiden sisäisiin johtoryhmiin tai yksittäisiin johtajiin. Korvausvastuu koskee vain osakeyhtiölaissa säädeltyjä hallintoelimiä. Muilla johtajilla on toki korvausvastuunsa, mutta siitä säädetään eri tavoin ja vastuu on huomattavasti suppeampi.

Osakeyhtiölain 22 luvun mukaan hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut yritykselle.

Sama koskee vahinkoa, joka osakeyhtiön lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla on aiheutettu osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Korvausvastuu on erilainen riippuen siitä, onko vahinkoa aiheutettu yhtiölle vai sen osakkaalle tai muulle henkilölle. Edellisessä riittää huolimattomuus, jälkimmäisessä edellytetään sekä huolimattomuutta että osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen sääntöjen rikkomista.

Yhtiön johdon huolimattomuus on aina suhteutettava yhtiön toimintaan. Liiketoiminta on riskien ottamista, eikä toteutuva riski, eli vahinko, välttämättä tarkoita sitä, että johdon voidaan katsoa menetelleen huolimattomasti. Lähtökohta on päinvastoin, että jos yhtiön johto on tehnyt päätöksensä tarkkaan harkittuaan ja tarpeellisen selvityksen perusteella, ei vastuuta synny.

Korvausvastuu voi syntyä tilanteessa, jossa johto on myynyt yhtiön omaisuutta alihintaan, jakanut yhtiön varallisuutta osakkaille lainvastaisesti tai laittomasti lainannut yhtiön varallisuutta. Nämä tilanteet poikkeavat varsin selkeästi tavanomaisesta hallitus- ja toimitusjohtajatyöskentelystä.

Osakkeenomistajille tai kolmansille korvattavat vahingot edellyttävät samalla osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomista. Täten nämä korvaustilanteet ovat vielä harvinaisempia kuin yhtiölle aiheutetut vahingot. Esimerkkitapauksina on mainittu tilanteet, joissa osakkeenomistajaa ei hyväksytä osakerekisteriin, lainvastaisesti jaetaan yhtiön varoja tai yhtiön selvitystilaan asettamista viivytetään siten, että yhtiön varallisuusasema konkurssissa on huonompi kuin mitä se olisi jos osakeyhtiölain säännöksiä olisi noudatettu.

Periaatteessa aiheutettu vahinko on korvattava kokonaan. Toisaalta osakeyhtiölaissa viitataan vahingonkorvauksen sovittelun osalta vahingonkorvauslain pykäliin. Niiden mukaan vahinkoa voidaan sovitella, jos se on aiheellista muun ohessa vahingonaiheuttajan varallisuusoloihin nähden. Käytännössä sovittelu näyttää tulevan kyseeseen varsin usein, kun kyse on suurista vahingoista. Sovittelua ei kuitenkaan pitäisi käyttää, jos vahinko on aiheutettu tahallaan.

Yhtiökokouksen myöntämä vastuuvapaus estää korvaustilanteen vain silloin, kun kokoukselle on annettu oikeat ja täydelliset tiedot kanteen perusteena olevasta päätöksestä tai toimenpiteestä. Hyvin harvoin yhtiökokoukselle on annettu tarpeeksi tietoa yksittäisestä päätöksestä, minkä takia kanneoikeus ei ole poissuljettu vaikka vastuuvapaus on myönnetty.

Käytännössä paljon tärkeämmäksi vastuun rajoittajaksi on osoittautunut kanneoikeuden vanhentumisaika. Yhtiön lukuun on kanne hallintoneuvoston ja hallituksen jäsentä tai toimitusjohtajaa vastaan nostettava viiden vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jona se päätös tehtiin tai siihen toimenpiteeseen ryhdyttiin, johon kanne perustuu.

Osakeyhtiölain lisäksi hallitusten ja toimitusjohtajien vastuista säädetään myös muissa laeissa, kuten osuuskuntalaissa ja pankkilaissa. Näiden lakien vastuusäännökset ovat pääosin samat kuin osakeyhtiölaissa. Korvausvastuu yhtiötä kohtaan syntyy siis huolimattomuuden perusteella ja omistajilla ja muilla ulkopuolisilla on pienempi mahdollisuus saada korvausta kuin itse yhtiöllä. Pankkilaeissa vastuu on kuitenkin jossain määrin laajempi. Korvausvelvollisuus syntyy ulkopuolisillekin silloin, kun rikotaan pankkilakien lisäksi muita pankkien toimintaa sääteleviä lakeja.

Yritysten johdon korvausvastuusta säädetään monessa muussakin laissa. Tällöin heihin ei sovelleta erikoissääntöjä siksi, että ovat johtajia, vaan heillä on samansisältöinen korvausvastuu kuin muillakin yrityksen palveluksessa olevilla henkilöillä. Pörssiyhtiöille arvopaperimarkkinalaki on varsin keskeinen. Sen mukaan sillä, joka aiheuttaa vahinkoa lain säännösten vastaisella menettelyllä, on korvausvastuu aiheuttamastaan vahingosta. Laissa säädellään muun muassa tiedonantovelvollisuudesta arvopapereita liikkeelle laskettaessa sekä julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden arvoon vaikuttavista tiedoista.

Vahingonkorvauslaki säätelee johtajien vastuun silloin, kun he aiheuttavat henkilö- tai esinevahingon. Tämä vastuu voi olla heillä henkilökohtaisesti tai ensisijainen korvauksen maksaja voi olla yritys.

Lähde: af Hällström, Ijäs, Vastuuvakuutus, Finva 2007

Yrityksen turvallisuuden kehittäminen

Liiketoiminnan turvallisuutta voidaan taata mm.

 • ydintoiminnan varmistamisella
 • tilojen suojaamisella
 • toimintaedellytysten varmistamisella
 • työntekijöiden riskitietoisuuden ja valmiuksien kehittämisellä
 • liikesuhteissa käyttäytymisen ohjeilla
 • varajärjestelyjen ennakkosuunnittelulla

Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää ydintoiminnan, kuten tuotannon ja tuotekehityksen varmistamista. Eismerkiksi tehtaassa koneiden kunnossapitoa, työvaiheiden ohjaamista, henkilöstön osaamisen ylläpitoa, jne.

Edellä oleva tarkoittaa yleensä elintärkeiden järjestelmien, tietojan ja yhteyksien toiminnan hallintaa ja henkilöstön osaamisen ylläpitoa.

Kiinteistössä, kuten toimistossa, asiakas- ja muissa työtiloissa, tulee sallia liikkuminen ainoastaan ennalta tunnistetuille henkilöille.

Työvälineiden ja muun omaisuuden tulee säilyä ehjänä ja käyttökuntoisena.

Toimintaedellytykset, kuten sähkön- ja vedensaati tulee varmistaa.

Kiinteistöä ja ympäristöä uhkaaviin vaaroihin, kuten tulipaloihin tulee varautua.

Henkilöstön riskitietoisuus ja toimintakyky takaavat yllättävissäkin tilanteissa oikean toiminnan. Siksi on tärkeää, että rekrytoinnissa arvioidaan henkilöiden luotettavuus ja lojaalisuus ja että valmiukisista huolehditaan säännöllisesti kouluttamalla ja tiedottamalla työpaikalla, liikesuhteissa ja vapaa-ajalla noudattettavista käytännöistä ja toimintaohjeista.

On myös tärkeää seurata työkykyä ja huolehtia fyysisestä suojauksesta noudattamalla turvallisuusmääräyksiä.

Matkustamiseen ja ulkomaankomennuksiin liittyvät riskit ja turvalliset käytännöt tulee selvittää henkilöstölle.

Henkilöstön riskitietoisuuden taso ja kehittyminen voidaan koota yrityksen osaamistietokantaan.

Ulkopuoliset, kuten kilpailijat ja liikekumppanit ovat kiinnostuneita yrityksen toiminnan tiedoista ja osaavista ihmisistä. Liikesuhteissa toimittaessa on noudatettava yrityksen johdon määrittelemää suojaustasoa.

On tärkeää sopia yhteisistä käytännöistä, liittää ne sopimuksiin sekä sopia väärinkäyttötapauksille vahingonkorvaus tai sakko.

Varajärjestelyjen suunnittelulla varaudutaan kriittisten ja tärkeiden toimintojen jatkamiseen yllättävissä tilanteissa. Toimenpiteet kuvataan tärkeiden toimintojen toipumissuunnitemissa.

Vastuulliesn koordinoijan on tärkeää luoda luottamuksellinen suhde eri yritysten asiantuntijoihin ja viranomaisiin. Riskien hallintatehtävissä on huolehdittava mys varahenkilöjärjestelyistä esimerkiksi sillä, että vastuullisen tulee dokumentoida toimintansa ja jakaa tietoa ainakin esimiehelleen.

Riskienhallinnan koordinoijan on tärkeää suunnata painopistettä henkilöstön aiheuttamien tahattomien tai tahallisten tilanteiden, jopa rikosten, estämiseen eikä ainoastaan ulkoisten uhkien torjuntaan.

Jokainen julkisuuteen tullut sisäinen rikosepäily mustaa yrityksen mainetta,

Riskien hallinnan ohjaaminen vain ulkoisten uhkien torjuntaan mahdollistaa sisäisten virheiden jatkumisen.

Erityisesti yrityksen omistajien ja sijoittajien tulee kiinnittää huomio riskien hallintatyön painopisteiden analysointiin.

 Lähde: Tuija Kyrölä, Esimies ja tietoriskien hallinta, WSOY 2001

Joskus riskinotto kannattaisi

Huhtikuun 1. päivänä vuonna 1976 Steve Jobs, Stephen Wozniac ja Ron Wayne istuivat Waynen asunolla Kaliforniassa laatimassa osakassopimusta. Herrat perustivat Apple Conputerin.

Omistusosuudet jaettiin seuraavasti: Jobs 45%, Wozniac 45% ja Wayne 10%

Waynea alkoi kuitenkin pian hirvittää.

Häneltä oli aikaisemmin kaatunut yritys.

Jobsin alkaessa suunnitella lainanottoa ja käyttäessä yhä enemmän rahaa Wayne alkoi muistella oman yrityksensä kaatumista.

Jobsilla ja Wozniakilla ei ollut henkilökohtaista omaisuutta, mutta Waynellä oli säästöjä patjan sisällä.

Apple oli aluksi yritysmuodoltaan avoin yhtiö, joten osakkaat olivat henkilökohtaisesti vastuussa sen veloista. Wayne pelkäsi saavansa mahdolliset velkojat peräänsä.

12.4.76 hän meni Santa Claran piirikunnan rekisteritoimistoon ja ilmoitti vetäytyvänsä yhtiön osakkuudesta.

Hän sai 10% osuudestaan hyvityksenä 2.300 dollaria.

Jos hän olisi jäänyt yhtiöön ja pitänyt 10% osuutensa, olisi sen arvo vuoden 2010 lopussa ollut noin 2,6 miljardia dollaria.

Wayne asui tuohon aikaan yksin pienessä talossa Pahrumpin pikkukaupungissa Nevadassa, eläen sosiaaliturvan varassa.

Arvaa harmittiko?

Kuulemma ei.

Lähde: Isaacson, Steve Jobs, Otava 2011

Ansionmenetyskorvaus tapaturmavakuutuksessa

Suurin osa lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattavista työtapaturmista on päivärahatapauksia. Päivärahalla korvataan vahingoittuneen ansionmenetys sairausloman ajalta.

Päivärahaa maksetaan sellaiselta työkyvyttömyysajalta, joka kestää vähintään kolme päivää ja enintään yhden vuoden tapaturmasta lukien. Vuoden jälkeen korvaus muuttuu tapaturmaeläkkeeksi.

Päivärahaa maksetaan, kun työkyvyttömyysaika (sairausloma) on vähintään kolme peräkkäistä päivää, lukuun ottamatta tapaturmapäivää. Jos kolmen päivän raja täyttyy, maksetaan päiväraha alusta asti, eikä karenssiaikaa ole.

Päiväraha tai tapaturmaeläke perustuvat vahingoittuneen omiin ansioihin. Korvausta maksetaan kuitenkin aina vähintän tapaturmavakuutuslain mukaisen vähimmäisvuosityöansion mukaan (11.540€ vuonna 2011).

Ansionmenetyskorvaukset ovat palkan tavoin saajansa veronalaista tuloa.

Päiväraha myönnetään aina vahingoittuneelle. Jos työnantaja on maksanut sairausajan palkkaa työkyvyttömyysajalta, on työnantajalla oikeus saada takaisin maksamaansa palkkaa vastaava osuus. Työnantaja saa hakea korvauksen osalta oikaisua sosiaaliturvamasuun.

Työnantajan velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa perustuu työsopimuslakiin ja työehtosopimuksiin. Tapaturmavakuutuslaki ei ota siihen kantaa.

Jos ansion menetys johtuu sairaanhoidon saamisesta työhönpaluun jälkeen, siitä ei makseta ansionmenetyskorvausta, sillä vahingoittunut ei ole työkyvytön.

Lyhytaikaisen työkyvyttömyyden korvausta maksetaan neljän viikon ajalta tapaturmasta lukien. Neljä viikkoa on kalenteriaikaa, eli 28 päivää. Päivärahan suuruus perustuu vahingoittuneen edellisten neljän viikon palkkaan silloin, kun työnantaja ei ole maksanut palkkaa ollenkaan tai on masksanut sitä osittain.

Luontoisetuja ei lasketa neljän viikon päivärahassa mukaan sairausajan palkkaan eikä myöskään neljän viikon ansioihin, eli niiden osalta ei makseta korvausta tältä ajalta.

Kun päivärahaa maksetaan 28 päivän jälkeiseltä ajalta, se perustuu vuosityöansioon. Päiväraha on tällöin vuosityöansion 360. osa. Vuosityöansioon perustuvaa korvausta maksetaan vahingoittuneen kaikkien työsuhteiden osalta, myös yrittäjätoiminnan.

Vahingoittuneen vuosityöansio selvitetään aina erikseen, kun työkyvyttömyyttä on vielä 28 päivän jälkeen. Vuosityöansio on yleensä vahingoittuneen vakiintunut ansiotaso, jonka tämä olisi vuoden ajanjakson kuluessa todennäköisesti saanut. Luontoisedut huomioidaan vuosityöansiossa. Sen sijaan sen suuruuteen ei vaikuta se, onko vahingoittunut poissa kaikista töistään vai ei (jos tällä on useampia työsuhteita).

Vaikka tapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuisi työkyvyttömyyttä vasta myöhemmin, määräytyy vuosityöansio ja siten myös ansionmenetyskorvaus aina tapaturman sattumisajankohdan tai ammattitaudin ilmenemisajankohdan mukaan. Korvauksiin maksetaan toki indeksikorotus.

Lähde: Kukkonen, Karmavalo, Työtapaturmakirja, Finva 2006

YEL vakuutuksen koukerot

Yrittäjä joutuu pähkäilemään YEL vakuutuksensa kanssa. Kuka haluaa mahdollisimman vähän maksuja, kuka mahdollisimman suuren eläkkeen. Ja kaikesta pitää tietenkin päättää itse.

Useimmat meistä liikkuvat jossain ääripäiden välillä. Lisäksi vapaaehtoiset eläkevakuutusratkaisut sotkevat tilannetta entisestään. Niistä ei kuitenkaan tällä kertaa tämän enempää. Syytä on kuitenkin muistaa, että vapaaehtoiset eläkevakuutukset tehdään usein määräajaksi (esim 5 vuotta), jonka jälkeen eläkeläinen tipahtaa lakisääteisen eläkkeen varaan (jos elää vielä).

YEL vakuutus on pakko tehdä, kun:

 • on 18 – 67 vuotias Suomessa asuva yrittäjä
 • yrittäjätoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti 4 kuukautta (18 vuoden iän täyttämiskuukauden jälkeen)
 • yrittäjätoiminta ei kuulu minkään muun eläkelain, esim. MYEL piiriin

YEL on tehtävä myös:

 • ammatinharjoittajan puolison tai perheenjäsenen, joka työskentelee ilman palkkaa tämän yrityksessä
 • työsuhteessa olevan, joka toimii sivutoimisena yrittäjänä
 • alle 68 vuotiaan eläkeläisen, joka toimii yrittäjänä

 

YEL vakuutukseen merkittävän palkkasumman voi yrittäjä itse päättää riippumatta siitä paljonko palkkaa todellisuudessa yrityksestään nostaa. Palkkasummaa harkittaessa kannattaa ottaa huomioon muutamia Euromääriä, jotka vaikuttavat muilla sosiaaliturvan alueilla. Kaikki luvut ovat vuoden 2010 lukuja.

YEL työtulon minimimäärä on 6.775,60 €/v

Maksimimäärä on 153.875 €/v

Yrittäjä pääsee työttömyysturvan piiriin jos työtulo ylittää 8.520 €/v. Tämä minimi on perusteena sille, että yrittäjä voi saada Kelan peruspäivärahaa tai voi liittyä työttömyyskassaan.

Yrittäjän osa-aikaeläkkeen saamisen edelleytys on, että työtulo on viimeisinä vuosina ennen eläkettä ollut vähintään 13.551,19 €/v

Sairauspäivärahat ja vanhempainetuudet lasketaan YEL työtulon mukaan. Esimerkiksi tänä vuonna alkavan etuuden määrä lasketaan vuoden 2008 YEL työtulon mukaan. Jos nykyinen YEL työtulo on 20% suurempi kuin vuonna 2008, voi etuuksia hakea korkeamman työtulon mukaan.

Mielipiteitä eläkevakuutuksista on varmaankin yhtä monta kuin on niiden esittäjiäkin. Osan mielestä YEL pitää olla maksimissaan ja vielä reilu vapaaehtoinen päälle. Joku muu suosii YEL:ssä minimiä ja ottaa siihen päälle reilun vapaaehtoisen.

Toisille ei ole varaa maksaa juuri minimiä suurempia maksuja, toiset eivät välitä.

Paras ratkaisu lienee pitää YEL työtulo kohtuullisella tasolla ja jos firmalla rahaa riittää niin sitten voi korotella työtuloaan sen mukaan. Tai harkita vapaaehtoisia ratkaisuja.