Tagged: Vakuuttaminen

Hyvä vakuutustapa

Hyvän vakuutustapa on alun perin vakuutusyhtiölain käsite, jota on vakiintuneesti käytetty vakuutusalalla. Finanssisektorilla tunnetaan myös muita vastaavia hyvän tavan normistoja, esimerkiksi vaikkapa hyvä vakuutusmeklaritapa.

Hyvän vakuutustapa kuvaa sitä, että vakuutusalalla päätösvaltaa käyttävien toiminnan on oltava paitsi muodollisesti lain mukaista myös eettisesti kestävää, kohtuullista ja oikeudenmukaista.

Hyvään vakuutustapaan on vedottu muun muassa vakuutussopimuslain perusteluissa, tuomioistuinten ja lautakuntien päätöksissä, valvontaviranomaisten ohjeissa ja oikeuskirjallisuudessa.

Aikaisemmin valvontaviranomaisena toiminut Sosiaali- ja terveysministeriö on kuvannut hyvää vakuutustapaa näin:

Valvontaviranomaisen näkökulmasta hyvän vakuutustavan olennainen osa ei ole ”tapa” vaan ”hyvä”. Kyse ei siis ole siitä miten yhtiöt yleensä tai ’hyvät’ yhtiöt toimivat, vaan siitä, miten niiden tulisi toimia.

Tavan hyvyyttä ei arvioida yhtiöiden vaan niiden asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, korvauksensaajien ja vakuutettujen kannalta.

Hyvässä vakuutustavassa ei siis ole kysymys vain vakuutusalan sisäisestä toimintakulttuurista vaan pikemminkin vakuutusyhtiöiden ja niiden ulkopuolisen maailman välisestä suhteesta.

Hyvää vakuutustapaa voidaan kuvata niinkin, että kaikki mikä ei ole kiellettyä, ei ole välttämättä sallittua.

Hyvän vakuutustavan täsmällinen määrittely ei ole mahdollista. Sen sisältö muuttuu ajan arvostusten ja toimintatapojen mukana.

Lähde: Lehtipuro et.al., Vakuutuslainsäädäntö, Finva 2010

Tietoriskit

Tietoriskin kohteina yrityksessä ovat esimerkiksi tietojenkäsittelylaitteet ja -yhteydet, ohejmistot ja tiedostot, arkistomateriaali ja asiakirjat ja rekisterit.

Tietoa uhkaavat vaarat ovat suurin piirtein samat kuin omaisuusriskien toteutuminen, mutta toteutumismuodot ovat osittain erilaisia.

Tietojenkäsittely turvallisuus on olennainen osa liiketoiminnan turvallisuutta. Yritystoiminnan riippuvuus tietojenkäsittelystä on suuri ja kasvaa koko ajan.

Mm. hajautettu toiminta, verkostoituminen, rationalisointi, elektroninen kaupankäynti, kansainvälinen rahaliikenne, paperiton toiminta ja asiakasyhteyksien hoito perustuvat atk järjestelmiin ja verkkoihin.

Tietoturvallisuuden perusedellytys on, että tietojen ja ohjelmien varmistukset ovat kunnossa. Korvaavia laitteita on aina saatavissa, mutta ohjelmien ja varsinkin tietojen tuhoutuminen tai joutuminen vääriin käsiin vahingoittaa aina yrityksen toimintaa ja mainetta.

Pahimmillaan se voi aiheuttaa koko liiketoiminnan loppumisen.

Turvatoimet tietojärjestelmien suojaamiseksi varmistavat tietojen häiriöttömän käsittelyn. Investoinnit voidaan laskea liiketoimintaan liittyviin ylläpito- ja kehittämiskustannuksiin.

Turvatoimien lisäksi yrityksen kannattaa varautua tietojenkäsittelyyn kohdistuviin vahinkoihin ja niiden aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin.Turvatoimet ovat harvoin täysin aukottomia.

Voi tapahtua myös vahinkoja, joihin ei osata tai voida varautua.

Omaisuusvakuutukset eivät yleensä korvaa tietokoneessa tai muussa elektroniikkalaitteessa oleville tiedostoille ja ohjelmille aiheutuneita vahinkoja.

Vakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut tieto- ja tietoliikennetekniikalle tietoliikenteen häirintä (esim. käytönestohyökkäys), tietomurto (esim. hakkerointi) tai vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle (esim. tietokonevirus).

Vastuuvakuutukset korvaavat vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ne korvaavat myös henkilätietolain 47 pykälässä tarkoitetun taloudellisen vahingon johonkin tiettyyn pieneen euromäärään saakka. Vakuutuksen korvauspiirillä ei ole vaikutusta lain määräämään vastuuseen aiheutetusta taloudellisesta vahingosta.

47 §
Vahingonkorvausvelvollisuus

Rekisterinpitäjä on velvollinen korvaamaan sen taloudellisen ja muun vahingon, joka on aiheutunut rekisteröidylle tai muulle henkilölle tämän lain vastaisesta henkilötietojen käsittelystä.

Vahingonkorvauksesta on muutoin voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 2 luvun 2 ja 3 §:ssä, 3 luvun 4 ja 6 §:ssä sekä 4, 6 ja 7 luvussa säädetään.

Lähde: Pellikka, et.al., Omaisuuden vakuuttaminen, Suomen Vakuutusalan Koulutus ja Kustannus, 1998

Miten se YEL vakuuttaminen nyt meneekään?

Eläkelakien muutoksen takia osakeyhtiön johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30% yhtiön osakkeista, tai yhdessä samassa taloudessa asuvan perheenjäsentensä kanssa yli 50% niistä, vakuutetaan yrittäjänä, eli YEL vakuutuksella.

Aiemmin osakas vakuutettiin TyEL vakuutuksella, jos omistusosuus yksin tai perheenjäsenten kanssa yhdessä oli enintään 50%.

Fifty-fifty omistajat pääsevät siis nyt YEL vakuutuksen piiriin.

Mitä etua YEL:stä sitten on TyEL:iin verrattuna?

Pääasiassa se, että vakuutettu voi itse päättää palkkasumman, jonka mukaan vakuutusmaksu määräytyy (ja niin muuten määräytyy aikanaan maksettava eläkekin). Palkkasumman voi valita 6 896,69€:n ja 156 625,00€:n väliltä (2011) riippumatta siitä, paljonko palkkaa itselleen maksaa.

Voit siis maksaa eläkemaksuja vähemmän kuin todellinen palkka edellyttäisi. Jos taas firmalla rahaa on kuin roskaa, voit maksaa enemmän kuin todellinen palkka edellyttää.

YEL:iin siirryttäessä noudatetaan kahta määräaikaa.

Yrityksessä työskentelevän, vain osinkoa tai voitto-osuutta nostavan yrittäjän, jonka omistusosuus osakeyhtiöstä on ollut enintään 50%, pitää tehdä YEL vakuutus viimeistään 30.6.2011.

Palkkaa saanella TyEL vakuutetulla on aikaa hoitaa vakuutuksensa kuntoon 30.6.2014 mennessä.

YEL vakuutettu vähemmistöomistaja kuuluu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. YEL vakuutukseen siirtyminen kannattaa ilmoittaa myös tapaturmavakuutusyhtiöön, ettei YEL vakuutetulta peritä turhaan työntekijän työttömyysvakuutusmaksua (vaikka maksut oikenevatkin vuosi-ilmoituksella, olisivat rahat turhaan vakuutuksessa kiinni jopa vuoden ajan).

Uusi YEL vakuutettu, sellainen jolla ei ole aikaisemmin ollut YEL vakuutusta, saa vakuutusmaksuunsa aloittavan yrittäjän alennuksen, 25% ensimmäisen 48 kuukauden ajaksi.

Autovakuutukset ulkomailla.

Taloussanomat 4.4.2011:

 

”Reissaajan kannattaa olla tarkkana vakuutusta valitessaan. Kun valtion raja ylittyy, vakuutus ei ehkä ole enää lainkaan voimassa, tai ainakin omavastuuosuus voi kohota moninkertaiseksi. Aktian varkausvakuutusta ei saa Venäjälle ollenkaan, ja Pohjantähti laskuttaa siitä lisää. Ifillä ja Lähivakuutuksella omavastuuosuus on monessa maassa nelinkertainen vakuutuskirjaan merkitystä.

Yksityishenkilöiden vapaaehtoisia autovakuutuksia eli kaskovakuutuksia vertaili Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine.

Yleensä kaskovakuutukset ovat voimassa koko Euroopassa ja Euroopan ulkopuolisissa Green card -sopimusmaissa.

Green card eli vihreä kortti on kansainvälinen todistus siitä, että lakisääteinen liikennevakuutus on voimassa. Liikennevakuutus korvaa ulkopuolisille aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja ja myös omassa autossa matkustaneiden henkilövahinkoja. Jos matka suuntautuu Green card -maiden ulkopuolelle, autolle pitää hankkia erillinen liikennevakuutus.

Vakuutuksen kattama alue kuitenkin vaihtelee vakuutusyhtiön mukaan.

Aktian varkausvakuutusta ei saa lainkaan Venäjälle, Valko-Venäjälle, Ukrainaan ja Moldovaan. Fenniasta varkausvakuutuksen voi saada Venäjän Euroopan-puoleisiin osiin.

Venäjälle, Valko-Venäjälle, Ukrainaan ja Moldovaan vakuutuksen saa erikseen sopimalla Lähivakuutuksesta, Pohjantähdestä ja Pohjolasta.

Ifin, Tapiolan, Trygin ja Turvan varkausvakuutukset ovat voimassa koko Euroopassa ja sen ulkopuolisissa Green card -maissa.

Tyypillisesti laajat vakuutukset ovat voimassa laajemmalla alueella kuin suppeat. Laajat vakuutukset sisältävät yleensä kolari- eli törmäysvakuutuksen. Suppea vakuutus voi sisältää vain hirvi-, palo- ja varkausvakuutuksen.

Kun poistutaan Pohjoismaista, varkausvakuutusten omavastuu kohoaa usein kaksinkertaiseksi. Näin on Fennian, Ifin, Lähivakuutuksen, Pohjantähden, Pohjolan ja Trygin vakuutuksissa.

Kaikkein hurjimmissa maissa omavastuu nousee kolmin- tai nelinkertaiseksi vakuutuskirjaan merkitystä. Maiden joukko vaihtelee hieman vakuutusyhtiöittäin, mutta mukana ovat yleensä Baltian maat ja Puola.

Ifillä, Lähivakuutuksella ja Trygillä omavastuu on 25 prosenttia, Pohjolalla ja Tapiolalla taas 20 prosenttia. Pohjantähdellä ja Turvalla omavastuu jää 15 prosenttiin.”

Miksi autovakuutukset ovat nykyään hävyttömän kalliita?

( YLE Kainuu)

Korjaamotyö on vakuutusyhtiöille usein liian kallista. Määräykset sanelevat myös mitä saa hitsata ja mitä ei. Pienikin kolari voi päätyä lunastukseen.

Vakuutusyhtiöt lunastavat autoja jo pienienkin vaurioiden takia. Mikäli kolhaisu on vaurioittanut jotain runko-osaa, on lunastus edessä lähes poikeuksetta.

Kyseessä ei ole se, että autot olisivat heikompirakenteisia vaan turvallisuusmääräykset. Esimerkiksi runkopaloja ei voi hitsata paloista.

Runko-osat on valmistettu suurlujuusteräksestä, joten pätkän vaihtaminen ja hitsaaminen on kielletty. Jos verrataan 1975-mallista autoa ja 2001-malliseen autoon, niin vanhaa autoa voi hitsata myös runko-osilta, mutta uutta ei.

Lunastuskuntoon romuttuneesta uudehkosta autosta valtaosa voidaan hyödyntää.

Lunastukseen päätyvästä autosta voidaaan myydä tai kierrättää lähes kaikki osat. Suurin osa tekiikan eri komponenteista päätyy hyllyyn jälleen myytäväksi.

Autot puretaan kokonaan ja osista myydään 85 prosenttia. Runko pätyy yleensä prässiin ja kierrätettäväksi.

 

 

Päivän Iltalehdestä poimittua

Pelasti hoitolapsen ja satutti itsensä, oli jäädä korvauksetta

Ke 13.01.2010 15:02 (KOTIMAA)

Hoitolapsen auton alta pelastanut ja itsensä loukannut perhehoitaja oli jäädä ilman vakuutuskorvausta.

Vasta korkein oikeus (KKO) katsoi, että tapaturma oli tapahtunut hoitajan työssä ja vahingot pitää korvata tapaturmavakuutuslain nojalla.

Perhehoitajana ympärivuorokautisesti toimiva oululaismies vaihtoi eräänä kevätpäivänä autoonsa renkaita kotinsa pihalla. Perhehoidossa ollut tyttö juoksi päin tunkkia, jonka varaan kulkupeli oli nostettu. Auto lähti luisumaan ja tunkki kaatui.

Hoitaja esti auton putoamisen lapsen päälle tarttumalla lokasuojaan. Hän satutti oikean kätensä ja olkapäänsä.

KKO:n mukaan sillä seikalla ei ollut merkitystä, kuuluiko renkaiden vaihto miehen vapaa-ajan toimiin vai työtehtäviin. Se tulkitsi, että vuoden 2005 tapaturma sattui miehen varjellessa hoidettavanaan olleen tytön terveyttä.

Pohjola Vakuutus katsoi loukkaantumisen vapaa-ajan tapaturmaksi. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeuskin olivat sitä mieltä, ettei miehellä ollut oikeutta korvaukseen.

Rikastumiskieltoa(*) pienille meklareille

Taas kopsahti postilaatikkoon Finanssivalvonnan lasku valvontamaksusta, 1.180€. Eihän tuo paljoa tunnu, jos laskutat 1.000.000€ vuodessa, mutta pienelle, yhden miehen meklaritoimistolle tuokin maksu tekee tuntuvan loven kassaan.

Ote laista Finanssivalvonnan valvontamaksusta 19.12.2008/879:

6 §

Muun maksuvelvollisen perusmaksu

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvelvollisen perusmaksun määrä euroina sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusmeklari ……. 1 000 euroa

Perusmaksua korotetaan 180 euroa jokaista vakuutusmeklariyrityksen tai yksityisen elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaa rekisteröityä vakuutusmeklaria kohden.

 

Lainsäätäjä lienee ollut a) vakuutusyhtiöiden lobbauksen alainen, b) muuten vain isojen toimijoiden asialla. Kyseessä oleva valvontamaksu pitäisi paremminkin perustua liikevaihtoon tai muuhun yrityksen toiminnan laajuutta kuvaavaan suureeseen, kuin kiinteään ”vuosimaksuun” yrityksen koosta riippumatta. Nykyinen vaihtoehto ei kohtele tasapuolisesti alalla toimijoita.

Yksi vaihtoehto olisi, että valvontamaksusta vapautettaisiin alle tietyn liikevaihdon tekevät yritykset ja maksua huojennettaisiin samalla tavalla kuin arvonlisäveroa, pikkuhiljaa vähentyen aina liikevaihdon kasvaessa. Tällöin aloittavallekin yrittäjälle annettaisiin positiivista kannustusta aloittaa vakuutusmeklarina.

Tuskin tuohon maksuun sentään kenenkään yritystoiminta kaatuu, mutta jonkinlainen oikeudenmukaisuus tässäkin asiassa olisi parempi vaihtoehto kuin kaavamaisen maksun kerääminen kaikilta valvottavilta toiminnan laajuuteen katsomatta. Tuskin Finanssivalvontakaan pelkästään vakuutusmeklareiden valvontamaksuilla elää. Ehkä ei edes koko vakuutusalalta keräämillään maksuilla.

 

Valvottavat rahoittavat toimintamme 95-prosenttisesti, ja jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee Suomen Pankilta. Suurin osa kustannuksista katetaan siis erilaisilla toimenpidemaksuilla sekä erityisillä valvonnan kohteilta perittävillä veroluonteisilla valvontamaksuilla.”

 

 

Kiinteä valvontamaksu tulisi poistaa ensi tilassa, ja siirtyä suhteelliseen maksuun. Sen perusteena voisi olla liikevaihto, rekisteröityjen meklareiden määrä, tai joku muu toiminnan laajuutta kuvaava arvo.

 

* Rikastumiskielto on vahingonkorvausoikeudellinen periaate, jonka mukaan vahinkoa kärsinyt ei saa hyötyä vahingostaan.

Ala laihialaiseksi

Olen henkisesti ”laihialta kotoisin”, vaikka fyysisesti olenkin hämäläinen… vai miten se nyt oli?

Minä en sitten millään suostu maksamaan kiskurihintaa mistään. Aina saa haluamasa tuotteen tai palvelun jostain vähän halvemmalla. Aina joku lipeää rivistä. Miten kauan sinä olet valmis uhraamaan omaa aikaasi löytääksesi parhaan mahdollisen hinta/ laatusuhteen? Minulta siihen menee joskus kohtuuttomastikin aikaa.

Kyse on siis siitä, että kun on päätetty ostaa Mersu, etsitään sitten se Mersu mahdollisimman halvalla. Ja tingitään vielä ysiysit päältä pois. Kyse ei ole siitä, että ostettaisiin Mersun tilalle Opel.

Jos luulet olevasi naimisissa vakutuusyhtiösi kanssa vakuuttaminenkin on varmaan helppoa. Otat vain vastaan mitä ylhäältä annetaan, ja tyydyt siihen. Kokemuksen perusteella voin todeta, että mitä pidempään olet ollut saman vakutuusyhtiön asiakas, sitä enemmän vakuutusmaksusi alenevat kilpailutuksella.

Kilpailuttaessani asiakkaiden vakuutuksia, ovat kustannukset pudonneet yleensä 30% – 40%, vaikka vakuutusturva on usein samalla parantunut. Parannukseksi lasketaan vakuutusmäärien ja -kohteiden päivittäminen (usein tiedot tosiaan ovat puutteellisia tai jopa vääriä ja alivakuutustilanne uhkaa ilman tietojen päivityksiä) tai uusien vakuutusten lisääminen (esimerikisi rikkoturva, keskeytysvakuutus tai tuotevastuuvakuutus, jne.).

Kilpailutuksen jälkeen asiaskas on aina paremmassa asemassa kuin ennen sitä. Vakuuttamiselle on määritelty selkeät raamit ja vakuutusten keskeinen sisältö ja olennaiset rajoitukset on selvitetty etukäteen. Vakuutukset on edellä olevan perusteella valittu kattamaan juuri ne keskeiset riskit, jotka on katsottu kussakin tapauksessa kriittisiksi. Tämä kaikki on vielä tehty mahdollisimman halvalla ja ilman, että asiakkaan on tarvinnut ihmetellä asiaa tuntia enempää projektin alussa ja lopussa.

 

Ala sinäkin laihialaiseksi, mutta anna vakuutusmeklarin hoitaa likainen työ ja tinkiä vakuutusmaksusi kohdalleen. Et anna itsestäsi kuvaa saiturina vaan tehokkaana resurssien hyödyntäjänä.

Miksi käyttäisit vakuutusmeklarin palveluita?

Muutat jo nyt vakuutuksen avulla äkillisen ja odottamattoman investoinnin (vahingon aiheuttamat kustannukset) budjetotavaksi kuluksi (vakuutusmaksu). Vakuutusmeklarin avulla muutat myös vakuutusten hallinnoinnista ja riskienhallinnan suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kiinteät kustannukset muuttuvaksi kuluksi.

Suomeksi sanottuna säästät siis omaa ja alaistesi aikaa tähdellisempiin hommiin. Ei sillä, että vakuutusasiat ja riskienhallinta olisivat turhaa puuhastelua, mutta yrityksesi kannalta on oleellisempaa sijoittaa kalliit (yleensä) kukausipalkkalaiset asiantuntijasi tuottavamapiin tehtäviin, itsestäsi puhumattakaan. Vai maksatko mielelläsi siitä, että saat tehdä aina kaiken itse? 

 

  • Siivoatko toimistosikin itse?
  • Väkerrätkö ennakopidätys-, alv- ja eläkeilmoituksia yökaudet?
  • Oletko ässä mainosgraafikko?
  • Konttaatko itse IT hommissa?
  • Vaihteletko kaikkien autojenne renkaat syksyin keväin?
  • Pidätkö vakuutusehtoja iltalukemisenasi?

 

Vakuutusmeklareilla on yleensä vuosien kokemus vakuutusalata, vaikka nykyisin vakuutusmeklariksi pääsy ei vakuutusalan työkokemusta edellytäkään.* Vakuutusmeklarin asiakkaana saat käyttöösi vuosien työkokemuksen alalta. Sellaisen hankkimiseen muulla keinoin palaisi aikaa ja rahaa niin paljon, ettei se ole mielekästä.

Meklari tuntee vakuutustoiminnan lainalaisuudet ja käytännöt. Hän osaa hakea sinulle juuri sellaisen vakuutussuojan, jonka tarvitset, etkä joudu ostamaan sitä mistä vakutuusyhtiön myyjä sattuu saammaan parhaat myyntipalkkiot.

 

Moniko vakuutusyhtiön myyjä kertoo, että ota tuon toisen yhtiön vakuutus kun se on parempi tai halvempi (tai molempia)?

 

Meklari pitää puoliasi loppuun saakka, onhan hän sinun etusi ajaja vakuutusasioissa.

 

Mitä luulet, kuinka kauan vakuutusyhtiön yhteyshenkilösi pitää puoliasi omaa palkanmaksajaansa vastaan?

 

Etsi hyvä vakuutusmeklari, niin voit keskittyä rahan tekemiseen kun meklarisi keskittyy sen säästämiseen.

 

* Ennen nykyisen vakuutusedustuslain (VedL / 2005/570) voimaantuloa vakuutusmeklariksi rekisteröitäviltä edellytettiin vakuutusalan työkokemusta. Nykyisin ammattitaito on osoitettava suorittamalla Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen vakuutusmeklaritutkintolautakunnan järjestämät tentit.